Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 900 w świetlicy Urzędu Gminy w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady III sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie za 2023 rok.
 6. Raport o stanie gminy.
  1. debata nad raportem o stanie gminy,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łabunie wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta.
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
  2. sprawozdanie finansowe za 2023 rok,
  3. informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
  4. stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  5. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabunie za rok 2023,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Uchwale Nr XLI/353/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabunie na lata 2024-2033,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Łabunie na rok 2024.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma