INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁABUNIE I MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a i b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Łabunie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łabunie świadczy :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o. w Zamościu
ul. Krucza 10
22-400 Zamość

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE

Miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Dębowiec 165
22-420 Skierbieszów

INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 3 ust.2, pkt 9, lit „d” Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.), Wójt Gminy Łabunie udostępnia informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Aktualnie, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łabunie, zlokalizowane są na terenie miasta Zamościa, przy ulicy:

 1. Droga Męczenników Rotundy 2 – Zakład Transportu Odpadów

Prowadzone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Kruczej 10.

Punkty czynne są, za wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 17.00
 • w soboty w godz. 9.00 – 15.00
 • w sezonie letnim
 • tj. od 1 maja do 30 września w godz. od 9.00 do 17.00

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie, dostarczone na własny koszt, następujące rodzaje selektywnie zbieranych odpadów:

 • papier i tektura
 • opakowania wielomateriałowe
 • opakowania PET
 • tworzywa sztuczne
 • szkło bezbarwne, szkło kolorowe
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony z samochodów osobowych
 • chemikalia (środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym)
 • przeterminowane leki
 • metale
 • odzież, tekstylia
 • popiół z palenisk domowych
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe ( meble, materace , pierzyny, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce, duże zabawki itp.)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowo – budowlanych prowadzonych samodzielnie w gospodarstwie domowym, tj. gruz betonowy, ceglany, ceramiczny oraz szkło okienne i drzwiowe (stłuczka)
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Wójt Gminy Łabunie informuje o firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Na terenie Gminy Łabunie, wspomniany wyżej sprzęt, jeden raz w roku odbierany jest bezpośrednio z nieruchomości przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Kruczej 10, w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

W innych terminach, właściciele nieruchomości mogą dostarczać we własnym zakresie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w Zamościu przy ul. Droga Męczenników Rotundy 2 (Zakład Transportu Odpadów) i Alei 1-go Maja16 (Oczyszczalnia Ścieków) – w godzinach otwarcia tych punktów podanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

INFORMACJA O ADRESACH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9, lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Łabunie informuje:

Zbiórkę odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych prowadzi firma:

P.P.H.U „KORNEX” Kornelia Mróz
Korzeniów 80
08-504 Ułęż
Tel. 81 866 76 92

East – Eco Daniel Czyżak
Podleśna 42
21-512 Zalesie
tel. 508 215 926, 514 987 876

Zbiórkę odpadów w postaci opon powstających w gospodarstwach rolnych prowadzi firma:

EUROMASTER Kornet
ul. Namysłowskiego 8
22-400 Zamość
tel. 726 720 048, 726 720 049
kornet.zamosc@euromaster.com.pl

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ W LATACH 2012 – 2020 WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

– udostępniona zgodnie z art. 3 ust.2, pkt 9 lit. c  ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2012

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

16,6 %

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

brak odpadów

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

82,7 %

2013

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

26 %

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

100 %

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

74,94

2014

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

33,94

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

brak odpadów

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

79,42%

2015

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

51,13 %

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

100 %

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

10,59

2016

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

38,33 %

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

100 %

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

1,809 %

2017

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

33,59

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

100 %

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0 %

2018

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

33,65 %

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

100%

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0 %

2019

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

49,29 %

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

96 %

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0 %

2020

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

43,5%

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

brak odpadów

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0 %

2021

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

23,44

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

100

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0,63

2022

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

56,4811

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0,00

poziom składowania odpadów komunalnych

25,81

2023

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

49,04

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0,00

poziom składowania odpadów komunalnych

23,41