Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bródku została założona w roku 1959. Jej głównymi inicjatorami byli płk Mieczysław Skiba oraz Józef Kuśmirz, którzy zachęcali młodych mężczyzn do działania w szeregach oddziału.
 
Wybrano pierwszy zarząd, w którego skład weszli: Józef Kuśmirz – Prezes, Stanisław Piela – Naczelnik, Mieczysław Drozda – Sekretarz, Jan Granda – Skarbnik.
 
Pod ich przewodnictwem zawiązała się pierwsza drużyna ochotników strażaków. Początki działalności były bardzo trudne, lecz nie poddawano się. Jednostka działała bardzo prężnie i jeszcze w tym samym roku został założony zespół teatralny, do którego należeli druhowie strażacy oraz inni mieszkańcy Bródka. Występując w okolicznych wioskach, a nawet miastach zbierali oni pieniądze na budowę strażnicy.
Pierwszym miejscem siedziby OSP była wówczas stara szkoła, która znajdowała się w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się remiza strażacka.
 
W 1962 r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę, a w 1964 wybudowano czynem społecznym nową remizę. Osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania nowego lokum jednostki OSP w Bródku to: Józef Kuśmirz, Stanisław Łazorczyk, Stanisław Wojtas, Jerzy Rozkres, Jan Rosicki, Ryszard Kapłon, Lucjan Granda, Antoni Flak, Ryszard Paszkowski, Jan Pudełko, Czesław Palichleb, Józef Kulpa, Piotr Bodziuch, Jan Buczak i inni.
 
Działalność członków OSP rozwija się prężnie. Na początku lat 80-tych strażacy pomagają przy budowie drogi utwardzonej biegnącej przez wieś. Systematycznie do drużyny dołączają nowi, młodzi ochotnicy. W roku 1982 zostaje wybrany nowy zarząd, na czele którego staje Stanisław Łazorczyk, Marek Cięciera – Naczelnik, Jan Bodziuch – Skarbnik, Tadeusz Mróz – Sekretarz.
 
Pokonując liczne przeszkody druhowie stawiają sobie ciągle nowe zadania. Biorą czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Współuczestniczą również w życiu wsi udzielając się przy budowie gazociągu i telefonizacji. Organizują festyny i zabawy taneczne, a zebrane pieniądze przeznaczają na dofinansowanie tychże inwestycji.
 
W roku 1984 strażacy organizują 25-lecie OSP w Bródku.
 
W roku 1999 obchodzono 40-lecie jednostki. Druhowie poczynili starania o zakup samochodu, jak również o założenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
 
W 2005 roku dzięki staraniom Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP Antoniego Wojciecha Turczyna, OSP w Bródku otrzymała samochód gaśniczy Magirus FM 90 5,6F, dzięki czemu jednostka bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Rok później, w 2006, został wybudowany garaż przy remizie strażackiej oraz założono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopców.
 
Rok 2007 zapisał się szczególnie w historii OSP. Jednostka otrzymała sztandar, którego fundatorem była śp. Marta Hołys, założono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą dziewcząt oraz zakupiono pompę szlamową marki Honda.
 
Dwa lata później przeprowadzono kapitalny remont strażnicy i obchodzono 50-lecie założenia jednostki.
Obecny skład zarządu: Prezes – Mariusz Kliza, Naczelnik – Paweł Mróz, Z-ca Naczelnika – Tomasz Granda, Skarbnik – Mateusz Cięciera, Sekretarz – Zbigniew Topolski, Gospodarz – Andrzej Wojtas. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący Janusz Kukiełka oraz Członkowie: Andrzej Topolski i Damian Sowa.
Zadania stawiane przed OSP wciąż rosną. Zarząd w porozumieniu z Prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP podnosi kwalifikacje druhów, a także doposaża OSP w niezbędny sprzęt.
 
Jednostka OSP działa prężnie, bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, na których zajmuje czołowe lokaty. Aktywnie uczestniczy w życiu religijno-patriotycznym wsi, gminy i parafii.

 

Zarząd OSP Bródek
Igła nr 3(8)/2014 s. 7