W dniu 23. 05. 2017 r. Gmina Łabunie podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie”.
 
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
 
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Łabunie w granicach aglomeracji Zamość.
 
Planowane efekty:

  • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 11,50 km
  • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 550 osób.
  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7 554 450,37 PLN
  • Dofinansowanie wynosi 3 915 416,35 PLN

 
 
Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
 
Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać: